Lasten ortopedian ja traumatologian lisäkoulutus

Lasten ortopedia ja traumatologia
Barnortopedi och traumatologi
Pediatric Orthopaedics and Traumatology

Mitä on lasten ortopedia?

Lasten ortopedia ja traumatologia on erityisosaamista vaativa laaja oppikokonaisuus, joka sisältää lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön kehityshäiriöitä, vammoja ja sairauksia. Lapset satuttavat itseään herkästi varomattomasta elämäntavastaan sekä kasvavan tuki- ja liikuntaelimistön ominaispiirteistä johtuen. Luun murtumia sattuu 30-50 %:lla lapsista ennen peruskouluiän päättymistä, ja ikävakioitu murtumariski on jopa kaksinkertainen aikuisiin nähden. Aiempaa useammin lapset osallistuvat ohjattuun urheiluun, ja rasitusperäiset ongelmat ovat lisääntyneet ja ne häiritsevät liikunnallisten lasten elämää suuresti. Lapsilla ja nuorilla on myös monenlaisia hoitoa vaativia synnynnäisiä ala- ja yläraajojen tai muun tuki- ja liikuntaelimistön häiriöitä. Kasvuikäisten selkäongelmat, skolioosi ja muut rakennehäiriöt aiheuttavat sairastavuutta ja toimintakyvyn muutoksia läpi elämän. Monet lasten ortopediset potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitonsa on pitkäjänteistä, moniammatillista sekä perhekeskeistä.

Kuka on lasten ortopedi?

Suomessa lasten ortopediksi aikova lastenkirurgian tai ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri voi hakeutua valtakunnalliseen yliopistolliseen Lasten ortopedian ja traumatologian lisäkoulutusohjelmaan. Erikoislääkärin lisäkoulutusohjelman hyväksytysti suorittanut erikoislääkäri (”lasten ortopedi”) on perehtynyt hyvin ortopedisen lapsipotilaan tai nuoren kokonaisvaltaiseen hoitoon ja moniammatillisen hoidon periaatteeseen. Lasten ortopedi pystyy diagnosoimaan ja toteuttamaan lasten ja nuorten ortopedisen hoito-ohjelman ja suhteuttamaan sen muuhun hoitoon ja kuntoutukseen. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten ja nuorten ortopediset ja –traumatologiset leikkaukset sekä valvomaan hoitoon liittyvän preoperatiivisen sekä postoperatiivisen hoidon. Lasten ortopedi kykenee arvioimaan hoitotuloksiaan kansainvälisesti hyväksyttyyn tasoon verrattuna sekä toimimaan lastenortopedisen hoidon asiantuntijana. Hän myös kykenee kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön.

Miten yliopistollinen koulutus suoritetaan?

Lasten ortopedian ja traumatologian lisäkoulutusohjelma kestää kaksi vuotta. Koulutus suoritetaan kokonaisuudessaan yliopistosairaalassa. Opinto-oikeutta haetaan Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelman yleisen opinto-oppaan ohjeiden mukaisesti. Koulutuspaikassa tulee olla vastuuhenkilön hyväksymä kouluttaja, jolla on lasten ortopedian ja traumatologian erityispätevyys tai lisäkoulutus. Koulutuspaikassa tulee olla viikoittaista koulutustoimintaa. Käytännön palvelun tulee olla suoritettuna viimeisten kuuden vuoden aikana. Lisäkoulutusohjelmaan sisältyy teoriakoulutusta vähintään 60 tuntia koulutusyksiköiden oman sisäisen viikkokoulutuksen lisäksi. Teoriakoulutusta hankintaan osallistumalla lasten ortopedian alan kansalliseen ja kansainväliseen kongressiin/erityiskoulutukseen. Teoriakoulutuksen tulee olla suoritettu viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Lisäkoulutusohjelman suorittamiseen sisältyy kuulustelu.

Aiemmin, vuodesta 2005 lähtien lasten ortopediksi on pätevöidytty Lasten ortopedian ja traumatologian erityispätevyyden kautta. Yliopistollinen lisäkoulutus ja aiempi erityispätevyys ovat sisällöllisesti ja laajudeltaan samankaltaisia, ja ammatillisessa tai hallinnollisessa mielessä molemmat ovat rinnasteisia aiempaan suppean erikoisalan erikoislääkäritutkintoon. Siirtymäajan jälkeen erityispätevyyksiä ei enää myönnetä, ja uudet hakemukset ohjataan lisäkoulutusohjelmiin. Ohjelmaan jo ilmoittautuneet voivat suorittaa erityispätevyyden suoritettuaan opinnot sekä hyväksytyn kuulustelun vuoden 2023 aikana.

Erityispätevyyden siirtymäajan ohjeet vuonna 2023

Lisäkoulutusta koordinoi Suomen Lastenortopedinen yhdistys ry, jonka päätöksellä erityispätevyysohjelma päättyy viimeistään vuoden 2023 lopussa. Erityispätevyystoimikunta hyväksyy kouluttajat ja koulutettavan koulutussuunnitelman, valvoo koulutusta, valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden ja määrää tentaattorit. Erityispätevyystoimikuntana toimii kulloinenkin SLOY:n hallitus. Tentaattoreina toimivat v. 2021-2023 professori Juha-Jaakko Sinikumpu ja dosentti Olli Pajulo. Lisätietoja erityispätevyyskoulutuksesta ja lisäkoulutuksen käytännön suorittamisesta saa Suomen Lastenortopedisen yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä sekä Lääkäriliiton koulutustoimialalta Ulla Anttila, puh. (09) 393 0744. Kuulusteluvaatimukset: Kirjat: Rockwood and Wilkins’: Fractures in Children (uusin painos). Tachdijian: Pediatric Orthopedics (uusin painos). Lehdet: Journal of Pediatric Orthopaedics, kahden viimeisen vuoden numerot (Vol A ja B).

LOT hakulomake (PDF)

© SLOY | Suomen lastenortopedinen yhdistys.